0: 0ms, 1: 1ms, 2: 86ms, 3: 0ms, 4: 4ms, 5: 12ms, 6: 1ms, 7: 3ms, 8: 6ms, R: 29ms, Tot.: 142ms, Time: 1481135082

Borussia Dortmund