0: 0ms, 1: 1ms, 2: 93ms, 3: 0ms, 4: 4ms, 5: 21ms, 6: 1ms, 7: 3ms, 8(C): 1ms, R: 23ms, Tot.: 146ms, Time: 1475149908

Borussia Dortmund