0: 0ms, 1: 1ms, 2: 87ms, 3: 0ms, 4: 4ms, 5: 11ms, 6: 1ms, 7: 3ms, 8: 3ms, R: 28ms, Tot.: 139ms, Time: 1472311338

Borussia Dortmund