0: 0ms, 1: 1ms, 2: 76ms, 3: 0ms, 4: 4ms, 5: 11ms, 6: 1ms, 7: 3ms, 8: 3ms, R: 28ms, Tot.: 128ms, Time: 1469667349

Borussia Dortmund