0: 0ms, 1: 2ms, 2: 111ms, 3: 0ms, 4: 4ms, 5: 11ms, 6: 2ms, 7: 3ms, 8: 3ms, R: 18ms, Tot.: 155ms, Time: 1462560954

Borussia Dortmund