0: 0ms, 1: 1ms, 2: 67ms, 3: 0ms, 4: 4ms, 5: 13ms, 6: 1ms, 7: 3ms, 8: 5ms, R: 41ms, Tot.: 135ms, Time: 1477352112

Borussia Dortmund